Antikorruptionspolitik

Formål

Formålet med denne antikorruptionspolitik er at definere de principper, der gælder i vores koncern, for at modvirke korruption i alle aktiviteter under koncernens indflydelse. Alle medarbejdere hos Rototilt og Rototilts associerede selskaber skal overholde reglerne i denne politik. Indholdet af denne politik afspejler bestemmelserne i svensk lovgivning. De fastlagte principper skal også gælde i andre lande, selvom der skal være plads til tilpasning til forholdene i det enkelte land. Reglerne i dette dokument gælder naturligvis ikke i det omfang, at ufravigelige love er gældende i et bestemt land.

 

Hovedprincipper

 • Rototilt skal overholde alle gældende love i de enkelte lande, hvor Rototilt har virke.
 • Virksomheden skal kendetegnes ved en høj grad af integritet og etik.
 • Rototilt accepterer ikke, at bestikkelse af nogen art tilbydes, anmodes eller modtages uanset form, metode eller formål.
 • Rototilt accepterer ikke såkaldte "facilitation payments" for at fremskynde tjenestemænds og andre embedsmænds udførelse af rutinemæssige opgaver. 

 

Risikostyring

Der skal gennemføres risikoanalyser for at vurdere risikoen for korruption, når Rototilt og Rototilts koncernvirksomheder opererer i bestemte lande eller handler med bestemte modparter. Alle forretningspartnere skal undersøges i overensstemmelse med "due diligence". Omfanget af denne undersøgelse skal være rimeligt i forhold til de risici, der konstateres ved en grundig analyse af oplysningerne og resultaterne af den udførte risikoanalyse.

 

Ydelser og gaver

Hos Rototilt er der et absolut forbud mod at give og modtage ydelser, der udgør bestikkelse. Hver medarbejder er forpligtet til at overholde dette forbud ved kontakten med kunder, leverandører og lignende forretningsforbindelser. En begrænset gæstfrihed i rimeligt omfang under udøvelse af tjenesten er dog generelt accepteret i forbindelse med at skabe forretningsforbindelser. Følgende er gældende for ydelser og gaver:

 • Ydelsen må ikke gives eller modtages, hvis formålet er eller kan mistænkes at være at påvirke modtagerens adfærd eller beslutninger.
 • Enhver ydelse, der gives eller modtages, skal være mådeholden og kendetegnet af åbenhed samt udgøre et naturligt og nyttigt led i udøvelsen af tjenesten.
 • Ydelsen må aldrig gives eller modtages, hvis den er underlagt betingelser om en bestemt adfærd hos modtageren.
 • Forretningskontakt med personer, som medarbejderen har et personligt venskabsforhold til, bør undgås og/eller nøje overvejes.
 • Der må aldrig gives gaver til personer med myndighed i den offentlige sektor. I forbindelse med gaver til andre ansatte i den offentlige sektor skal der iagttages stor tilbageholdenhed.

 

Måltider og underholdningsarrangementer

Formålet med måltider og underholdningsarrangementer skal være at skabe og opretholde gode forretningsforbindelser. Disse elementer skal være en naturlig og nyttig del af tjenesten og primært anvendes til arbejdsformål, f.eks. arbejdsfrokoster. Iøvrigt gælder det:

 • Invitationer til middage og underholdningsarrangementer må kun foretages/accepteres, hvis det drejer sig om en normal middag, og/eller hvis arrangementet er mådeholdent.
 • Gentagne invitationer fra/til den samme person inden for kortere tidsperioder skal undgås.
 • I forbindelse med forretningsforhandlinger skal middage og underholdningsarrangementer ud over de sædvanlige arbejdsmåltider undgås.
 • I forbindelse med invitationer til ansatte i den offentlige sektor skal der iagttages stor tilbageholdenhed.

 

 Rejser, studiebesøg, uddannelse, konferencer og salgsfremmende arrangementer

Rejser, studiebesøg, uddannelse, konferencer og salgsfremmende arrangementer er tilladt, hvis de udgør en naturlig og nyttig del af udøvelsen af tjenesten. En grundlæggende forudsætning er, at indholdet er seriøst, og at der er et fastlagt program, som skal fremgå af invitationen. Pladsen til underholdning og fritid skal begrænses. Særligt for invitationer gælder:

 • Der må aldrig sendes invitationer til personer med myndighed i den offentlige sektor. I forbindelse med invitationer til andre ansatte i den offentlige sektor skal der iagttages stor tilbageholdenhed. 

 

Oplysninger og uddannelse

Alle medarbejdere hos Rototilt og Rototilts koncernvirksomheder skal oplyses om denne politik. Der skal ske løbende uddannelse af personer i funktioner, hvor virksomhedens medarbejdere løber en særlig risiko, f.eks. indkøb, distribution og markedsføring samt for personer, der arbejder i højrisikolande.

 

Kontrol, evaluering og tilsyn

Alle medarbejdere skal overholde denne politik. Hver leder hos Rototilt og Rototilts virksomheder i koncernen er ansvarlig for, at medarbejderne får alle oplysninger om denne politik. Overholdelsen af politikken skal evalueres årligt af Rototilts ledelse. Indholdet af denne politik skal revideres regelmæssigt for at sikre, at reglerne forbliver effektive, når virksomheden udvikler sig eller andre forhold ændres.

 

Rapportering af korruptionshændelser

Medarbejderne i koncernen skal frit kunne rejse spørgsmål og indberette overtrædelser af politikken uden at risikere repressalier. Rapportering foretages til HR-chefen.