Korruption vastainen politiikka

Tarkoitus

Korruption vastaisen politiikkamme tarkoituksena on määritellä periaatteet, joita konsernissamme sovelletaan korruption torjumiseksi kaikissa vaikutusvaltamme piiriin kuuluvissa asioissa. Kaikkien Rototilt-konsernin ja siihen kuuluvien tytäryhtiöiden on noudatettava tätä politiikkaa. Tämän politiikan sisältö vastaa Ruotsin lain säännöksiä. Vahvistettuja periaatteitamme on sovellettava myös muissa maissa, kunkin maan erityispiirteet kuitenkin huomioiden. Tämän asiakirjan määräykset eivät luonnollisesti ole voimassa silloin, kun ne ovat paikallisen lainsäädännön vastaisia.

 

Keskeiset periaatteet

 • Rototilt noudattaa kaikkia sovellettavia lakeja kussakin maassa, jossa Rototilt toimii.
 • Liiketoiminnan on perustuttava vilpittömyyteen ja hyvään etiikkaan.
 • Rototilt ei hyväksy lahjusten tarjoamista, pyytämistä tai vastaanottamista missään muodossa, millään tavalla tai minkään tarkoituksen vuoksi.
 • Rototilt ei hyväksy niin sanottuja "facilitation payments" -maksuja, joilla pyritään nopeuttamaan virkamiesten ja muiden viranomaisten rutiiniluontoisten toimenpiteiden toteuttamista. 

 

Riskienhallinta

Korruptioriskit on arvioitava riskianalyysien avulla Rototiltin tai jonkin sen konserniyhtiön toimiessa tietyissä maissa tai hoitaessa asioita tiettyjen osapuolien kanssa. Kaikki liikekumppanit on tarkistettava "due diligence" -menettelyn mukaisesti. Tarkastuksen laajuuden tulee olla kohtuullinen suhteessa niihin riskeihin, jotka perusteellisen riskianalyysin tietojen ja tulosten perusteella on tunnistettu.

 

Edut ja lahjat

Lahjonnan tai lahjuksen tunnuspiirteet täyttävien etujen antaminen ja vastaanottaminen on Rototiltillä ehdottomasti kielletty. Jokaisen työntekijän velvollisuutena on ottaa tämä kielto huomioon kaikissa asiakas-, alihankkija- ja muissa liiketoimintayhteyksissä. Rajallinen vieraanvaraisuus kulloiseenkin toimeen kohtuullisesti suhteutettuna on kuitenkin yleisesti hyväksytty osa liikesuhteiden rakentamista. Etuja ja lahjoja koskevat määräykset:

 • Etua ei saa antaa tai vastaanottaa, jos tarkoituksena on tai sen epäillään olevan vastaanottajan käyttäytymiseen tai päätöksiin vaikuttaminen.
 • Kaikkien annettujen tai vastaanotettujen etujen on oltava objektiivisesti katsottuna maltillisia ja avoimesti esitettyjä, ja niiden on oltava luontevia ja hyödyllisiä suoritettavaan toimeen nähden.
 • Etua ei saa koskaan antaa tai vastaanottaa, jos siihen liittyy vastaanottajalta tiettyä toimintaa edellyttäviä ehtoja.
 • Jokaisen työntekijän tulee välttää tai ainakin harkita tarkasti liikesuhteita sellaisten henkilöiden kanssa, joihin tällä on henkilökohtainen ystävyyssuhde.
 • Julkisella sektorilla toimiville virantoimituksessa oleville henkilöille ei saa koskaan antaa lahjoja. Julkisen sektorin muille työntekijöille annettavissa lahjoissa on noudatettava suurta pidättyvyyttä.

 

Ateriat ja viihdetapahtumat

Aterioiden ja viihdetapahtumien tarkoituksena on luoda ja ylläpitää hyviä liikesuhteita. Näiden elementtien on oltava luontevia ja hyödyllisiä suoritettavaan toimeen nähden, ja ne tulee pääsääntöisesti tarjota työn yhteydessä, esimerkiksi työlounaana. Lisäksi:

 • Illallis- ja viihdetapahtumiin liittyvät kutsuja voidaan antaa/hyväksyä vain silloin, kun kyseessä on normaali illallinen ja/tai jos järjestely on maltillinen.
 • Usein toistuvia kutsuja samalta henkilöltä on vältettävä.
 • Liikeneuvotteluiden yhteydessä tulee välttää tavallisista työaterioista poikkeavia illallisia ja viihdetapahtumia.
 • Julkisen sektorin työntekijöille annettavissa kutsuissa on noudatettava suurta pidättyvyyttä.

 

 Matkat, opintokäynnit, koulutukset, konferenssit ja myynninedistämistapahtumat

Matkat, opintokäynnit, koulutukset, konferenssit ja myynninedistämistapahtumat ovat sallittuja, jos ne ovat luonnollinen ja hyödyllinen osa toimen hoitamista. Perusedellytys on, että sisältö on asiallinen ja että kutsu sisältää tapahtumalle määritellyn selkeän ohjelman. Viihteelle ja vapaa-ajalle varatun ajan tulee olla rajoitettu. Kutsuja koskevat erityismääräykset:

 • Kutsuja ei saa koskaan osoittaa julkisella sektorilla toimiville virantoimituksessa oleville henkilöille. Julkisen sektorin muille työntekijöille annettavissa kutsuissa on noudatettava suurta pidättyvyyttä. 

 

Tiedottaminen ja koulutus

Tästä politiikasta on tiedotettava kaikille Rototilt-konsernin ja siihen kuuluvien tytäryhtiöiden työntekijöille. Kertaavaa koulutusta on järjestettävä henkilöille, jotka toimivat erityisen riskialttiissa tehtävissä, kuten osto-, jakelu- ja markkinointitoiminnoissa, sekä henkilöille, jotka työskentelevät riskialttiissa maissa.

 

Seuranta, arviointi ja uudelleentarkastelu

Jokaisen työntekijän on noudatettava tätä politiikkaa. Jokaisen Rototilt-konsernissa ja sen yrityksissä esimiesasemassa olevan henkilön vastuulla on, että työntekijät saavat kattavat tiedot tästä politiikasta. Tämän politiikan noudattamista arvioi vuosittain Rototilt-konsernin johto. Tämän politiikan sisältö on tarkistettava säännöllisesti sen varmistamiseksi, että määräykset pysyvät tarkoituksenmukaisina liiketoiminnan kehittyessä tai olosuhteiden muuttuessa.

 

Korruptiotapausten ilmoittaminen

Konsernin työntekijöillä on oltava mahdollisuus raportoida näiden määräysten rikkomisesta tai rikkomisepäilyksistä ilman kostotoimien vaaraa. Raportointi tehdään henkilöstöpäällikölle.