Policys

Rototilt ska bedriva affärer enligt god affärssed och med hög etik i alla företagets relationer med intressenter. Arbetet utgår från våra policys.

För oss på Rototilt är det viktigt att vi enas om ett gemensamt förhållningssätt, oavsett var i vår organisation och med vad man arbetar.

Vi vill motivera alla medarbetare att utvecklas och föregå med gott exempel. En ömsesidig respekt mellan medarbetare på alla nivåer i företaget är ett grundläggande fundament för detta. Genom personligt engagemang, ansvarstagande, öppen kommunikation och konstruktiv feedback hjälps vi åt att skapa tydlighet, delaktighet och goda resultat. En hållbar utveckling är avgörande. Vi måste därför tänka på hur vårt handlande påverkar våra arbetskamrater, samarbetspartners, kunder, leverantörer och samhället i stort.