Hållbarhetsarbete

Vårt arbete med kvalitet, arbetsmiljö och miljö bygger på ett långsiktigt och hållbart perspektiv, där engagemang, systematik och delaktighet från alla medarbetare och i alla led är avgörande. Vi på Rototilt lovar våra kunder Precision, Engagemang och Mervärde. För att kunna leverera våra kundlöften använder vi oss av företagets gemensamma värdegrund, våra vägledande principer Rätt från mig, Ständiga förbättringar och Långsiktighet samt att vi följer lagstiftning och övriga intressenters krav.

Ekonomi

Våra affärsprinciper ska kännetecknas av integritet och ansvarstagande. Rototilt ska vara en stabil finansiell partner till kunder och samarbetspartners, men också bidra med värde till ägarna samt vara en trygg arbetsgivare för sina medarbetare. En stark finansiell ställning ger möjlighet till fortsatt verksamhets- och affärsutveckling vilket är en förutsättning för en långsiktigt hållbar affärsverksamhet.

Socialt ansvar

Rototilt har en värdegrund som ska vara en hjälp vid såväl stora som små beslut och är en gemensam bild av hur vår verksamhet ska bedrivas, oavsett var i organisationen, i vilket land eller på vilken marknad vi verkar. Tillsammans med policys, processbeskrivningar och rutiner utgör de ramverket inom vilket verksamheten ska bedrivas.

Målet är att skapa en sund, säker och utvecklande arbetsplats för våra medarbetare. Detta uppnår vi genom att långsiktigt forma arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv och anpassa den efter medarbetares olika behov och förutsättningar. Vi fokuserar på förebyggande insatser för att förhindra olyckor och ohälsa. Vi kompromissar aldrig med våra medarbetares, besökares eller kunders säkerhet.

Miljö

Våra produkter, med tiltrotatorn i spetsen, bidrar till att effektivisera grävmaskiner och därmed användning av drivmedel. Vår verksamhet ska utnyttja energi och råvaror på ett effektivt sätt där uppkomst av avfall ska minimeras. Som företag vill vi bidra till en hållbar samhällsutveckling genom att förbättra miljöprestandan i våra produkter, processer och transporter. Vi strävar efter att välja de bästa alternativen ur miljösynpunkt för att förebygga risker för föroreningar, utsläpp och negativ miljöpåverkan.

Hållbarhetsredovisning

Varje år ger vi ut vår Hållbarhetsredovisning. Är du intresserad av att veta mer om vårt hållbarhetsarbete hittar du dem här:

Hållbarhetsredovisning 2019

Hållbarhetsredovisning 2018

Hållbarhetsredovisning 2017

Hållbarhetsredovisning 2016