Antikorruptionspolicy

Syfte

Syftet med denna antikorruptionspolicy är att ange vilka principer som gäller inom vår koncern för att motverka korruption i all verksamhet som står under koncernens inflytande. Alla medarbetare inom Rototilt och dess koncernbolag ska följa reglerna i denna policy. Innehållet i denna policy speglar vad som gäller enligt svensk lagstiftning. De angivna principerna ska dock gälla även i andra länder, även om utrymme måste finnas för en anpassning till förhållandena i det enskilda landet. Reglerna i detta dokument gäller naturligtvis inte i den mån annat föreskrivs enligt tvingande lag i visst land.

 

Huvudprinciper

 • Rototilt ska följa alla tillämpliga lagar i de enskilda länder där Rototilt är verksamt.
 • Verksamheten ska präglas av en hög grad av integritet och etik.
 • Rototilt accepterar inte att mutor av något slag erbjuds, begärs eller tas emot, oavsett form, metod eller syfte.
 • Rototilt accepterar inte så kallade ”facilitation payments” för att skynda på myndighetspersoners och andra tjänstemäns utförande av rutinmässiga åtgärder. 

 

Riskhantering

Riskanalyser ska göras för att bedöma riskerna för korruption när Rototilt och dess koncernföretag är verksamma i vissa länder eller handlar med vissa motparter. Alla affärspartner ska granskas i enlighet med ”due diligence”. Omfattningen av denna granskning ska vara rimlig med hänsyn till de risker som identifierats genom en grundlig analys av informationen och resultaten från den riskanalys som gjorts.

 

Förmåner och gåvor

Inom Rototilt gäller ett absolut förbud mot givande och mottagande av förmån som utgör bestickning eller muta. Varje medarbetare är skyldig att beakta detta förbud i sina kontakter med kunder, leverantörer och liknande affärskontakter. Begränsad gästfrihet av rimlig omfattning i tjänstens utövande accepteras dock i allmänhet som ett led i att skapa affärsrelationer. Följande gäller vid förmåner och gåvor:

 • Förmån får inte lämnas eller tas emot då syftet är eller misstänks vara att påverka mottagarens beteende eller beslut.
 • Förmån som lämnas eller tas emot ska vara objektivt sett måttfull och präglas av öppenhet samt utgöra ett naturligt och nyttigt led i tjänsteutövningen.
 • Förmån får aldrig lämnas eller tas emot om den är förenad med villkor om visst handlande för mottagaren.
 • Affärskontakter med personer som den anställde har en personlig vänskapsrelation till ska undvikas och/eller noggrant övervägas.
 • Gåvor får aldrig lämnas till myndighetsutövande personer inom offentlig sektor. Vid gåvor till andra anställda inom offentlig sektor ska stor återhållsamhet iakttas.

 

Måltider och nöjesarrangemang

Syftet med måltider och nöjesarrangemang ska vara att skapa och bibehålla goda affärsrelationer. Dessa inslag ska vara ett naturligt och nyttigt led i tjänsten och huvudsakligen användas i arbetssyfte, till exempel arbetsluncher. För övrigt gäller:

 • Inbjudningar till middagar och nöjesarrangemang får endast ske/accepteras om det rör sig om en normal middag och/eller om arrangemanget är måttfullt.
 • Upprepade inbjudningar från/till samma person under kortare tidsperioder ska undvikas.
 • I samband med affärsförhandlingar ska middagar och nöjesarrangemang, utöver sedvanliga arbetsmåltider, undvikas.
 • Vid inbjudningar till anställda inom offentlig sektor ska stor återhållsamhet iakttas.

 

 Resor, studiebesök, utbildningar, konferenser och säljfrämjande arrangemang

Resor, studiebesök, utbildningar, konferenser och säljfrämjande arrangemang är tillåtna om de utgör ett naturligt och nyttigt led i tjänsteutövningen. En grundläggande förutsättning är att innehållet är seriöst och att det finns ett fastlagt program som ska framgå av inbjudan. Utrymmet för nöje och fritid ska vara begränsat. Speciellt för inbjudningar gäller:

 • Inbjudningar får aldrig riktas till myndighetsutövande personer inom offentlig sektor. Vid inbjudningar till andra anställda inom offentlig sektor ska stor återhållsamhet iakttas. 

 

Information och utbildning

Alla medarbetare inom Rototilt och dess koncernföretag ska informeras om denna policy. Återkommande utbildning ska ske för personer i funktioner där företagets anställda löper särskild risk, såsom inköp, distribution och marknad, liksom för personer som arbetar i högriskländer.

 

Kontroll, utvärdering och översyn

Alla medarbetare är skyldiga att följa denna policy. Varje chef inom Rototilt och dess företag inom koncernen ansvarar för att medarbetarna får fullständig information om denna policy. Efterlevnad av policyn ska årligen utvärderas av Rototilts ledning. Innehållet i denna policy ska ses över regelbundet för att säkra att reglerna förblir ändamålsenliga när verksamheten utvecklas eller andra omständigheter förändras.

 

Rapportering av korruptionsincidenter

Medarbetare inom koncernen ska fritt kunna ta upp farhågor och rapportera brott mot policyn utan att löpa risk för repressalier. Rapportering ska ske till HR-chef.